Indicatoren OCMW Gent

        Aantal gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon

1.     Belang van de indicator

Deze cijferreeks kadert zich in de strijd tegen materiŽle armoede en inkomensongelijkheid. Steungerechtigden leefloon en equivalent leefloon bekijken we zowel in algemene termen (grootte van de doelgroep en evolutie doorheen de tijd) als naar specifieke doelgroepen ( feminisering armoede, jongeren en armoede, alleenstaande moeders,...).

2.     Opbouw van de indicator

a.         Berekeningsmethode

Deze groep steungerechtigden omvat 2 deelgroepen: de gerechtigden op leefloon en de gerechtigden op levensminimum op 31 december van een bepaald kalenderjaar.

Gerechtigden op leefloon: Het leefloon is een minimuminkomen voor wie niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt, noch er aanspraak op kan maken, noch in staat is deze te verwerven. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie. Betrokkene moet aan volgende bijkomende voorwaarden voldoen: werkelijk in BelgiŽ verblijven; de Belgische nationaliteit hebben, ofwel vreemdeling, ingeschreven in het bevolkingsregister, erkend vluchteling of staatloze; meerderjarig zijn (tenzij minderjarigen, ontvoogd door huwelijk, of kinderlast of die zwanger zijn); betrokkene moet bereid zijn te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is; hij moet zijn rechten laten gelden op uitkeringen krachtens Belgische of buitenlandse sociale wetgevingen.

Gerechtigden op equivalent leefloon of levensminimum: wie behoeftige is, zoals bepaald binnen de leefloonwet maar die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, kan beroep doen op het equivalent leefloon. De bedragen zijn dezelfde als die van het leefloon en is ook afhankelijk van de gezinssituatie. Behalve de nationaliteits- en registervoorwaarde dient betrokkene aan al dezelfde voorwaarden te voldoen als binnen leefloon (werkbereid, Ö). Soms beschikt een persoon wel over een bepaald inkomen, maar blijft dat onder het bedrag leefloon/levensminimum. In dat geval past het OCMW het verschil bij ter hoogte van het leefloon/ levensminimum. Dit verschil noemt men gedeeltelijk leefloon/levensminimum, waarbij het basisleefloon/-levensminimum als volledig wordt aanzien.

b.        Bron

OCMW Gent

3.     Beperkingen van de indicator

4.     Contactpersoon indicator

Data en Informatie (Eric Dirikx)

Eric.dirikx@stad.gent