Indicatoren fiscale inkomens op basis van netto fiscaal inkomen

·         Totaal netto fiscaal inkomen

·         Aantal belastingplichtigen

·         Mediaan netto fiscaal inkomen

·         Gemiddeld netto fiscaal inkomen

·         Geďndexeerde inkomensschijven (ref. jaar 2007)

1.     Belang van de indicator

Het inkomen van de inwoners is een meetgegeven dat een beeld geeft van de koopkracht, en dus van de toegangsmogelijkheid die deze personen hebben tot verschillende goederen en diensten.

Het totale netto inkomen bestaat uit alle netto inkomsten én de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. De aftrekbare uitgaven  (of niet-belastbare uitgaven) zijn o.a. uitgaven voor kinderopvang, giften, alimentatie…

Het netto inkomen geeft dus een meer realistisch beeld van het besteedbaar inkomen dan het netto belastbaar inkomen (waar de aftrekbare uitgaven niet worden meegerekend).

2.     Opbouw van de indicator

a.         Berekeningsmethode

De indicatoren m.b.t. de fiscale statistiek van de inkomens worden standaard gegeven per aangifte. Gehuwden en wettelijk samenwonenden vullen een gemeenschappelijk aangifte in; alleenstaanden en feitelijk samenwonenden worden beschouwd als fiscaal alleenstaanden en hebben een individuele aangifte. Hierdoor is het moeilijk om het mediaan of gemiddeld inkomen per aangifte te interpreteren.

Gemakkelijker te interpreteren is het inkomen per belastingplichtige. Hierbij wordt bij de gemeenschappelijke aangiften het inkomen gedeeld door twee. Dit is niet perfect, maar het geeft een beter beeld dan met de aangiften te werken.

Het mediaan netto fiscaal inkomen per belastingplichtige is het inkomen verbonden aan de belastingplichtige die zich bevindt in het midden van de reeks wanneer de belastingplichtigen geklasseerd worden naar inkomen. Het wordt niet beďnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

Het gemiddeld netto fiscaal inkomen per belastingplichtige is het quotiënt van het totale netto inkomen en het totale aantal belastingplichtigen. Het wordt beďnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

De fiscale statistiek van de inkomens wordt opgesteld op basis van de aangiften in de personenbelastingen. Het jaartal is het inkomensjaar, of het jaar waarvoor de belastingen verschuldigd zijn, dit is het jaar dat voorafgaand aan het aanslagjaar.

Voor de geďndexeerde inkomensschijven worden de belastingplichtigen ingedeeld in 13 inkomensklassen en een aparte klasse voor de nulinkomens. De inkomensgrenzen zijn geďndexeerd. Het referentiejaar is 2007. Per inkomensschijf krijg je het aantal belastingplichtigen dat ertoe behoort.

BOVENGRENZEN INKOMENSKLASSEN

IK0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

IK1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4828

4913

5000

5211

5242

5330

5493

5638

IK2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9.656

9.826

10.000

10.422

10.484

10.659

10.985

11.276

IK3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14483

14740

15000

15633

15725

15989

16478

16914

IK4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

19311

19653

20000

20845

20967

21318

21970

22553

IK5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28967

29479

30000

31267

31451

31977

32956

33829

IK6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

38622

39306

40000

41689

41935

42636

43941

45105

IK7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

48278

49132

50000

52112

52418

53295

54926

56381

IK8

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

57934

58959

60000

62534

62902

63954

65911

67658

IK9

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

67589

68785

70000

72956

73386

74613

76896

78934

IK10

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

77245

78612

80000

83379

83869

85272

87881

90210

IK11

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

86900

88438

90000

93801

94353

95931

98867

101487

IK12

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

96556

98265

100000

104223

104837

106590

109852

112763

IK13

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

> 96556

> 98265

> 100000

> 104223

> 104837

> 106590

> 109852

> 112763

 

De nul inkomens – belastingplichtigen die omwille van hun inkomen (jongeren zonder inkomen) of omwille van hun gezinslasten niet belastbaar zijn – zijn dus wel meegerekend in deze indicatoren .  Standaard komen zij niet voor in de fiscale statistieken, maar het geeft een meer realistisch beeld om deze wel mee te nemen.

b.        Bron

ADSEI – Fiscale statistieken

3.     Beperkingen van de indicator

Bij gebruik van het ‘gemiddeld’ netto inkomen wegen de extreme waarden teveel door. Beter is het om het ‘mediaan’ netto inkomen te gebruiken.

4.     Contactpersoon indicator

Annelies Van Steenberge – Data-Analyse & GIS

Annelies.VanSteenberge@gent.be